Media

Dịch vụ

Tư vấn chiến lược truyền thông

Thực hiện phân tích thị trường, đối thủ, khảo sát thói quen người dùng trên phương tiện truyền thông. Định hướng chiến lược cho thương hiệu và mục tiêu quảng cáo.

Lập kế hoạch thương mại truyền thông

– Xây dựng kế hoạch ý tưởng nhằm tận dụng tối đa ngân sách và tối ưu KPI.
– Lập ra kế hoạch thực hiện.
– Cung cấp gói truyền thông có mức giảm giá, tặng thêm, hạng mục tốt nhất...

Đánh giá hiệu quả quảng cáo và Kiểm tra

Định giá, điều chỉnh và đưa giải pháp thích hợp.

Chiến dịch Ra mắt sản phẩm Danisa

Chiến dịch Ra mắt sản phẩm Danisa

Chiến dịch bán hàng Jupiter Foods

Chiến dịch bán hàng Jupiter Foods

LOADING
lazy